Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en zorgverlener (zoals een tandarts of een specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst 

Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Plichten van zorgverlener

Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over:
 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Informatieverstrekking door zorgverlener

De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:
 • Aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is
 • Aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is
 • Aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen)

Rechten van de patiënten

Als patiënt heeft u onder andere het recht:
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling
 • Op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend tandarts
 • Op inzage in uw medisch dossier

Plichten van de patiënten

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere:
De zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
Zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft
 
Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl