Privacystatement

 

Onze praktijk verwerkt persoonsgegevens en medische gegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens en medische gegevens. Wij gebruiken bepaalde termen in dit privacystatement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze termen bedoelen:

 

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, bijvoorbeeld uw naam en adres maar ook uw e-mailadres.

Medische gegevens: informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op de gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een patiënt en gegevens die omtrent een patiënt in het medische dossier zijn genoteerd.

Verwerken: het verzamelen, opslaan en verwijderen van persoonsgegevens en medische gegevens uit onze systemen.

 

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en medische gegevens ?

Van medewerkers en van patiënten die momenteel, of in het verleden, door ons behandeld zijn.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens en medische gegevens?

Medewerkers van onze praktijk verwerken uw persoonlijke- en medische gegevens. Daarnaast verwerkt onze partner in facturatie, Infomedics B.V., uw persoonsgegevens. Zie hiervoor ook paragraaf 8 van deze verklaring.

 

3. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om een relatie met u aan te kunnen gaan

Als u patiënt bij ons wilt worden hebben wij persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld uw telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen informeren bij eventuele wachtlijsten.

- Om de relatie met u te onderhouden

Als u patiënt van ons bent willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens en e-mailadres bijvoorbeeld om contact te onderhouden.

- Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over ontwikkelingen in onze praktijk die mogelijk interessant voor u zijn of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Denkt u hierbij aan onze nieuwsbrief.

- Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld voor het voeren van administratie, patiëntendossier en de bijbehorende bewaarplicht hiervan.

- Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar voor statistische doeleinden worden gebruikt.

- Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt onze praktijk alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste- en veilige behandeling niet worden gewaarborgd. Wij gaan ervan uit dat als de ouder of wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens van de minderjarige- of wilsonbekwame patiënt aan ons verstrekt, hiermee toestemming is gegeven.

 

4. Met welk doel verwerken wij medische gegevens?

Wij verwerken medische gegevens voor de volgende doeleinden:

- Om de behandeling doelgericht en doelmatig te laten verlopen

Wij verzamelen en registreren medische gegevens naar aanleiding van uw hulpvraag, medische achtergrond, onderzoek en verloop van de behandeling in uw patiëntendossier. Een en ander ook volgens de wet inzake geneeskundige behandelovereenkomst

- Om onze kwaliteit van handelen te verbeteren

Wij verzamelen medische gegevens om middels collegiale intervisie en evaluatie onze kwaliteit van handelen te verbeteren.

- Om verantwoording af te leggen naar patiënten en/of hun vertegenwoordigers en IGJ

Wij verzamelen medische gegevens waardoor ons handelen transparant en inzichtelijk wordt, om aan te tonen waarom wij behandeld hebben en om het resultaat van de behandeling weer te geven.

 

5. Doorgifte aan derden

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens en medische gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld naar de verwijzer of naar specialisten aan wie wij patiënten doorverwijzen. 

 

6. Bewaartermijn

De persoonsgegevens en medische gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaartermijn voor de administratieve persoonsgegevens bedraagt op dit moment 7 jaar. De wettelijke bewaartermijn voor de medische gegevens bedraagt op dit moment 20 jaar.

 

7. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering bij ons indienen. Wettelijke bepalingen kunnen ertoe leiden dat bepaalde medische gegevens niet verwijderd mogen worden. In dat geval blijven alleen uw gegevens met betrekking tot uw geboortedatum en uw geslacht bewaard.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

 

8. Hoe worden uw persoonsgegevens en medische gegevens bij ons beschermd?

- Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend (ook beroepsmatig) waarbij zij verklaren uw persoonsgegevens of medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming met anderen te delen.

- Alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens of medische gegevens verwerken hebben  aan ons een verklaring verschaft waaruit blijkt dat verwerking wordt uitgevoerd volgens de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Een zogenaamde verwerkersverklaring.

- Alle verzamelde persoonsgegevens en medische gegevens worden bij ons digitaal opgeslagen. Middels antivirussoftware en firewalls worden opgeslagen gegevens beschermd tegen mogelijke digitale criminaliteit. Nog aanwezige papieren dossiers worden achter slot en grendel bewaard

- Middels zorgvuldig toegekende rechten hebben onze medewerkers alleen toegang in onze systemen tot gegevens die noodzakelijk zijn voor hun functioneren. Zij kunnen alleen door gebruik van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot de gegevens waarvan zij rechten hebben om die in te zien en te verwerken.

- Voor het digitaal verzenden van persoonsgegevens en medische gegevens maken wij gebruik van een beveiligd e-mailprogramma, te weten: zorgmail.

                                                         

9. Wat gebeurt er met verzamelde data van onze toezichtcamera’s?

Met onze toezichtcamera’s willen wij waken over uw en onze eigendommen en veiligheid. Verzamelde data (camerabeelden) worden niet langer dan 7 dagen bewaard. Daarna worden ze automatisch uit onze dataopslag verwijderd.

 

10. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en medische gegevens?

Neemt u dan even contact op. Onze locatiedirecteur beantwoordt uw vragen graag.

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“We creëren een warme en veilige omgeving om onze autotransplantaat patënten te behandelen.”

drs. Wafaa Bourhan, endodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf